Navigatie overslaan

Deploys a 3 node Percona XtraDB Cluster

door Paige Liu
Laatst bijgewerkt: 1-5-2015

This template deploys a 3 node MySQL high availability cluster on CentOS 6.5 or Ubuntu 12.04

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccount Storage account name for the cluster
dnsName Connect to your cluster using dnsName.cloudapp.net
userName user name to ssh to the VMs
password password to ssh to the VMs
vmSize size for the VMs
storageAccountType Storage account type for the cluster
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
vmIP1 IP address for VM1 must be available in db subnet
vmIP2 IP address for VM2 must be available in db subnet
vmIP3 IP address for VM3 must be available in db subnet
vmNamePrefix host name prefix for the VMs
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort MySQL public port
mysqlBackEndPort MySQL private port
idleTimeoutInMinutesforILBRule idel timeout for load balancer
probePort cluster health check probe port exposed to load balancer
probeRequestPath cluster health check probe path
probeIntervalInSeconds health check probe interval
numberOfProbes number of health check probes to consider failure
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort2 public ssh port for VM2
sshNatRuleFrontEndPort3 public ssh port for VM3
sshNatRuleBackEndPort private ssh port for the VMs
customScriptFilePath bash file location to configure the cluster
mysqlConfigFilePath my.cnf file location
customScriptCommandToExecute bash script command line
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-ha-pxc/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-ha-pxc/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren