Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

Laatst bijgewerkt: 12-5-2021

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for the VMs, only certain regions support zones.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
dnsName Unique DNS Name for the Public IP for the frontend load balancer.
windowsOrUbuntu Operation System for the Virtual Machine.
numberOfVms Number of VMs to provision
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Size of the virtual machine

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vm-lb-zones/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vm-lb-zones/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren