Navigatie overslaan

Multiple VM Template with Chef Extension

Laatst bijgewerkt: 21-6-2017

Deploys a specified number of Ubuntu VMs configured with Chef Client

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmDnsName DNS name for the VM
numberOfInstances Number of VM instances to create, default is 2
availabilitySetName Availability Set name for the VMs
adminUsername Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password for the Virtual Machines
imagePublisher Publisher for the OS image, the default is Canonical
imageOffer The name of the image offer. The default is Ubuntu
imageSKU Version of the image. The default is 16.04-LTS
vmSize VM Size
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://chefserver.cloudapp.net/organizations/orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example: myorg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Stuart Preston