Navigatie overslaan

MongoDB Replica Set

door 251744647
Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB replica set
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB replica set
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible primary node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, and choose AzureChinaCloud for Mooncake (Azure China Cloud).
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023. We use 4 data disks on each VM for raid0 to improve performance.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
secondaryNodeCount Number of MongoDB secondary node (2 is the default), the value should be even numbers, like 2, 4, or 6. And 6 is the maximum number of secondary nodes.
primaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the primary node
secondaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning secondary node(s)
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren