Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

min.io Azure Gateway

Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location of all resources to be deployed
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
virtualNetworkSubnetAddressPrefix Subnet address space.
agentPoolVmSku VM SKU for AKS user node pool
maxpods AKS max pods per node
nodecount Initial node count for AKS user node pool
mincount Min count for AKS user node pool autoscaling
maxcount Max count for AKS user node pool autoscaling
linuxSSHKey Public key for SSH authentication
adminUsername Linux admin username for AKS cluster nodes
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access artifacts
utcValue (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren