The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Laatst bijgewerkt: 27-4-2016

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dnsLabelPrefix DNS Label where the client node will be exposed. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User name for all Virtual Machine in the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
vmSizeClient Size of the Matlab client nodes.
vmSizeMJS Size of the MJS node.
vmSizeWorker Size of the worker nodes.
numWorkerVms Number of VMs to create that run the workers. Client and MJS VM don't count into this number.
numWorkerOnMJS Number of workers running on the master MJS VM. Zero is the default and recommended. -1 means auto detecting based on cpu cores.
numWorkersWorker Number of workers running on each worker VM. -1 will create one worker per core.
imageUri The URL to the disk image in blob that will be used to create all VMs
vhdContainer This is the container URL that will hold all VHDs for the VMs
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Yiding Zhou