Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

door Richard Li
Laatst bijgewerkt: 26-5-2021

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
amlWorkspaceName Name of the existing AML workspace to create the linked service.
linkName Name of the LinkedService
synapseWorkspaceResourceId ResourceId of the existing Synapse workspace which you want to link to the aml workspace by linked service.
sparkPools Spark pools you want to attach to the aml workspace, in such format: [ {"computeName":"compute1", "poolName":"sparkPool1"}, ... ]. Pool name is the name of spark pool shown in Synapse workspace, while compute name is the alias for this pool after it is attached to aml workspace.
location Location(aka region) of the LinkedService

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren