Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create an Azure ADLS Datastore

door Achal Jain
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
adlsStoreName The ADLS store name.
tenantId The service principal Tenant ID.
clientId The service principal's client/application ID.
clientSecret The service principal's secret.
resourceUrl Optional : Determines what operations will be performed on the data lake store.
authorityUrl Optional : Authority url used to authenticate the user.
adlsStoreSubscriptionId Optional : The ID of the subscription the ADLS store belongs to. Defaults to selected subscription
adlsStoreResourceGroup Optional : The resource group the ADLS store belongs to. Defaults to selected resource group
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip Datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-adls/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-adls/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren