Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

door Achal Jain
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName Specifies name of workspace to create in Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
datastoreCount Specifies the number of datastores to be created.
datasetCount Specifies the number of datasets to be created.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
containerName The container name.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
tenantId Specifies the tenant ID of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren