The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

door ragargms
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning Compute.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.
clusterName The clusterName of the Azure HDInsight cluster.
username The username needed to access the virtual machine.
sshPort The exposed port for the resource. Defaults to 22.
password The password needed to access the virtual machine.
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning Workspace which will contain this compute.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-attach-hdi/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-attach-hdi/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren