Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Call custom APIs from Azure Logic Apps

Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

Although Logic Apps provides hundreds of connectors for various services, you might want to call APIs that run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own web APIs is by using Azure App Service. This template deploys a Web app for your custom API and secures that API by using Azure Active Directory authentication.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
tenantId The tenant ID that you Azure subscription is in.
webAppName The name of the Web app.
webAppClientId The client ID of the application identity that is used to secure the Web app.
logicAppName The name of the logic app to create.
logicAppClientID The client ID of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
logicAppClientSecret The client secret (key or password) of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
svcPlanName The name of the App Service plan to create for hosting the logic app.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren