Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Logic Apps - AS2 Send Receive

Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

Creates integration accounts for two partners, Contoso and Fabrikam, including the artifacts for partners and agreements. The template also creates logic apps between Fabrikam Sales and Contoso to demonstrate synchronous AS2 Send Receive. The template also creates logic apps between Fabrikam Finance and Contoso, which demonstrate asynchronous AS2 Send Receive.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
contosoIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
fabrikamIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
contosoAS2ReceiveLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamSalesAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2ReceiveMDNLogicAppName Name of the Logic App.
location Location of the Logic App.
contoso_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.
fabrikam_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren