Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

Laatst bijgewerkt: 30-7-2021

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
vmName The name of your VM master node.
vmssName The name of your VMSS cluster.
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminKey SSH Key for the Virtual Machine.
defaultNodeCount The initial node size of your VMSS cluster.
minNodeCount The min node size of your VMSS cluster.
maxNodeCount The max node size of your VMSS cluster.
spClientId ServicePrincipal ClientID
spClientSecret ServicePrincipal Secret
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmssDnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the VMSS.
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
vmssSubnetName Name of the VMSS subnet in the virtual network

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren