Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Use ARM template to create IoT Hub, route and view messages.

Laatst bijgewerkt: 9-7-2021

Use this template to deploy an IoT Hub and a storage account. Run an app to send messages to the hub that are routed to storage, then view the results.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
projectName Define the project name or prefix for all objects.
location The datacenter to use for the deployment.
skuName The SKU to use for the IoT Hub.
skuUnits The number of IoT Hub units.
d2cPartitions Partitions used for the event stream.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-auto-route-messages/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-auto-route-messages/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren