Intel Lustre clients using CentOS gallery image

Laatst bijgewerkt: 26-6-2018

This template creates multiple Intel Lustre 2.7 client virtual machines using Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
artifactsBaseUrl Base URL of the solution template gallery package
image OpenLogic CentOS version to use. CentOS-HPC includes RDMA drivers for compute-to-compute MPI InfiniBand on A8 and A9 VM sizes.
adminUsername Admin username for the virtual machines
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPassword Admin password for the virtual machines
sshPublicKey SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
dnsNamePrefix Globally unique DNS name prefix name must be between 3 and 50 characters long and can contain only dashes, numbers, and lowercase letters. The domain name suffix (e.g. westus.cloudapp.zure.com) will be automatically updated based on the selected location.
clientAvailabilitySetName Lustre clients availability set name is important for grouping clients into deployments that can communicate with each other via RDMA
vmNamePrefix Prefix for the virtual machine names
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre clients
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
storageAccountType Storage account type (e.g. Premium_LRS or Standard_LRS). Make sure to select Premium_LRS only when using DS-series or GS-series Virtual Machines.
existingVnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
existingVnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-on-centos/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren