Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Integration Service Environment Template

Laatst bijgewerkt: 27-5-2021

Template that creates a virtual network, 4 subnets, and then an Integration Service Environment (ISE), including non-native connectors. Use as a base for templates that require a Logic Apps ISE.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
integrationServiceEnvironmentName The name of the Integration Service Environment.
location Location for all resources.
integrationServiceEnvironmentSku The SKU for the Integration Service Environment, either Developer or Premium.
skuCapacity The number of scale units for the Integration Service Environment. 0 is the base unit.
accessEndpointType The type of access endpoint to use for the Integration Service Environment. The endpoint determine whether request or webhook triggers on logic apps in the Integration Service Environment can receive calls from outside the virtual network.
managedConnectors The list of managed connectors to deploy into the ISE in JSON array format (e.g. ["sql", "ftp" ...]). The values must be from this list: sql;ftp;azureblob;azurefile;azurequeues;azuretables;sftpwithssh;edifact;x12;servicebus;documentdb;eventhubs;mq;sqldw;db2;smtp;si3270
vnetName The name of the VNET for ISE to be deployed into.
vnetAddressPrefix The VNET address prefix. For example, 10.0.0.0/22.
subnet1Prefix The prefix for the first ISE subnet. For example, 10.0.1.0/26.
subnet1Name The name of the first ISE subnet.
subnet2Prefix The prefix for the second ISE subnet. For example, 10.0.1.64/26.
subnet2Name The name of the second ISE subnet.
subnet3Prefix The prefix for the third ISE subnet. For example, 10.0.1.128/26.
subnet3Name The name of the third ISE subnet.
subnet4Prefix The prefix for the fourth ISE subnet. For example, 10.0.1.192/26.
subnet4Name The name of the fourth ISE subnet.
rebuildVNET After the first deployment, you don't need to recreate the VNET. When set to false this will skip the VNET and subnet deployment.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Thiago Almeida