Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Informatica-ADF(HDInsight)-PowerBI Quickstart

door uday-sg
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This Quickstart launches a Big Data solution stack which has Informatica, Azure Data Factory, HDInsight, Azure SQL Dataware house and PowerBI as stack components. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Deployment location
sqlDWDBAdminName SQL Datawarehouse Admin Username
sqlDWAdminPassword SQL Datawarehouse Admin password
jobId Job Id of the create table automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdSignup Job Id of the sign-up automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdWorkflow Job Id of the workflow automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
jobIdCont Job Id of the workflow automation Job, use https://www.guidgenerator.com to generate unique jobid Ex:5f32ff4e-a5c5-47af-8b70-981c896a9163
start Start time of the data slice. ex: 2016-09-23T18:00:00
end End time of the data slice. ex: 2016-09-23T19:00:00
tag Tags for the resources
azurePortalUsername Valid Username to login into your Azure Portal
azurePortalPassword Valid Password to login into your Azure Portal
adminUsernameInformaticaVm Username to login into informatica vm
adminPasswordInformaticaVm Password to login into informatica vm
publicIPdnsPrefix Public IP dns prefix
userEmail Informatica Cloud Email ID
informaticaUsername Informatica Cloud Username
informaticaUserPassword Informatica Cloud password
userFirstname First name for Informatica Sign up
userLastname Last name for Informatica Sign up
userTitle User title for Informatica Sign up
userPhone User phone number for Informatica Sign up. Only numbers Ex: 1234567890
orgName Organization for Informatica Sign up
orgAddress Organization Address for Informatica Sign up
orgCity Organization city for Informatica Sign up
orgState Organization state for Informatica Sign up, Hint:Pass State Postal Codes Ex:CA
orgZipcode Organization zipcode for Informatica Sign up
orgCountry Organization's country for Informatica Sign up, Hint:Pass Country's ISO Codes Ex:US
orgEmployees Organization's Employees for Informatica Sign up
baseUrl Base URL for the reference templates and scripts

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/informatica/informatica-adf-hdinsight-powerbi/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/informatica/informatica-adf-hdinsight-powerbi/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren