Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Laatst bijgewerkt: 27-8-2021

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The Azure region where resources in the template should be deployed.
customizerScriptName The name of the customizer script which will be executed during image build.
templateIdentityName Name of the user-assigned managed identity used by Azure Image Builder template, and for triggering the Azure Image Builder build at the end of the deployment
templateIdentityRoleDefinitionName Permissions to allow for the user-assigned managed identity.
imageGalleryName Name of the new Azure Image Gallery resource.
imageDefinitionProperties Detailed image information to set for the custom image produced by the Azure Image Builder build.
imageTemplateName Name of the template to create in Azure Image Builder.
runOutputName Name of the custom iamge to create and distribute using Azure Image Builder.
replicationRegions List the regions in Azure where you would like to replicate the custom image after it is created.
forceUpdateTag A unique string generated for each deployment, to make sure the script is always run.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/imagebuilder-windowsbaseline/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/imagebuilder-windowsbaseline/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren