Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy HDInsight on Linux (w/ Azure Storage, SSH key)

Laatst bijgewerkt: 12-5-2021

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux. This template also creates an Azure Storage account. The SSH authentication method for the cluster is username / public key.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
clusterType The type of the HDInsight cluster to create.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one uppercase letter, one lowercase letter and one non-alphanumberic character. The following characters are not allowed (single quote, double quote, backslash, right bracket, full-stop). Also the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPublicKey This field must be a valid SSH public key.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.
location Location for all resources.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the workerdnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-ssh-publickey/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren