The Azure Quickstart templates are currently available in English

Hazelcast Cluster

Laatst bijgewerkt: 2-1-2019

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs
hazelcastVersion Hazelcast Version
clusterName Cluster Name for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterTag The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-windows-vm-cluster/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-windows-vm-cluster/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren