Hazelcast Cluster

Laatst bijgewerkt: 13-8-2018

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'password'
sshPublicKey SSH Public key for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'sshPublicKey'
authenticationType Authenitcation method for logging into Hazelcast VMs.
clusterUserName Username for hazelcast grid
clusterPassword Password for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterName The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
minHeapSizeInGB The minimum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
maxHeapSizeInGB The maximum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.5-LTS, 14.04-DAILY, 15.04
templateBaseUrl The base URL for the bootstrap files
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren