Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Redundant haproxy with Azure load-balancer and floating IP

Laatst bijgewerkt: 31-5-2021

This template creates a redundant haproxy setup with 2 Ubuntu VMs configured behind Azure load balancer with floating IP enabled. Each of the Ubuntu VMs run haproxy to load balance requests to other application VMs (running Apache in this case). Keepalived enables redundancy for the haproxy VMs by assigning the floating IP to the MASTER and blocking the load-balancer probe on the BACKUP. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Network Interfaces.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
lbDNSLabelPrefix DNS Label for the load balancer Public IP. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
haproxyVMNamePrefix Prefix to use for names of VMs under the load balancer
appVMNamePrefix Prefix to use for names of application VMs
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.5-LTS, 15.10.
vmSize Size of the VM
location location
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door sivaedupuganti