Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Guacamole VM in existing VNet

Laatst bijgewerkt: 13-5-2021

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingVNETLocation Location of the existing VNet (in which to deploy this VM).
vmName Name for the Guacamole VM
vmSize Instance size for the Guacamole VM
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNet
existingSubnetName Name of the subnet in the VNet you want to use

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren