Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

GlassFish on SUSE

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This template deploys a load balanced GlassFish (v3 or v4) cluster, consisting of a user defined number of SUSE (OpenSUSE or SLES) VMs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
glassfishVersion Release number for the GlassFish package to be deployed.
glassfishRelease Version of GlassFish to deploy
numberOfInstances Number of VMs
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmSize VM(s) size
adminUsername Admin username
glassfishAdminPassword GlassFish admin user password
sshPublicKey SSH public key on all VMs
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren