GitHub Enterprise

door GitHub
Laatst bijgewerkt: 31-5-2018

GitHub Enterprise is the private version of GitHub.com that will run on a VM in your Azure subscription. It makes collaborative coding possible and enjoyable for enterprise software development teams.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
accountPrefix Unique prefix for your Storage Account and VM name. Must be all lower case letters or numbers. No spaces or special characters.
adminUsername Username for the VM. This value is ignored.
adminPassword Password for the VM. This value is ignored.
vmSize VM Size. Select a DS v2 Series VM with at least 14 GB of RAM. Default value: Standard_DS3_v2
storageDiskSizeGB Select a Premium Storage disk capacity for your source code, in GB. Default value: 512.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/github-enterprise/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/github-enterprise/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren