Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

Laatst bijgewerkt: 21-9-2021

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for all resources except Application Insights.
appInsightsLocation Location for Application Insights.
runtime The language worker runtime to load in the function app.
appName The name of the function app that you wish to create.
storageAccountType Storage Account type
vnetName The name of the virtual network to be created.
subnetName The name of the subnet to be created within the virtual network.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-premium-vnet-integration/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-premium-vnet-integration/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren