The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

door gabesmsft
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
Location Location to deploy resources to.
AppName Name of the Function App.
plan Name of the Elastic Premium Plan for the Function App.
skuName The Sku name/size of the Elastic Premium plan
vnetName Name of the VNET that the Function App and Storage account will communicate over.
functionsSubnetName The subnet that the Function App will use for VNET traffic.
storagePESubnetName The subnet that will be used for the Storage private endpoints.
StorageAccountName Name of the Storage account that the Function App will use for operations and content.
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
functionSubnetAddressPrefix Function App's subnet address range.
privateEndpointSubnetAddressPrefix Storage account's private endpoint's subnet address range.
postDeploymentScript An optional script to run after resource deployment to help ensure that the Functions host is able to start after the content share is pointing to the secured Storage account. This script will make an authenticated GET request to the Function App's Kudu site. If none is specified, this script won't be run.
identityName Name of an existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.
identityNameResourceGroup Resource group of existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren