Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

door John Downs
Laatst bijgewerkt: 17-2-2022

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a geo-filtering rule.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
wafMode The mode that the WAF should be deployed using. In "Prevention" mode, the WAF will block requests it detects as malicious. In "Detection" mode, the WAF will not block requests and will simply log the request.
allowedCountries The list of country codes that are allowed to access the Front Door endpoint. Country codes are specified using ISO 3166-1 alpha-2 format. [See here for a list of country codes.](https://docs.microsoft.com/azure/frontdoor/front-door-geo-filtering#countryregion-code-reference)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-geo-filtering/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-geo-filtering/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren