Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Front Door Standard/Premium with Azure DNS and custom domain

door John Downs
Laatst bijgewerkt: 3-3-2022

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain on Azure DNS and Microsoft-managed certificate.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
skuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
dnsZoneName The name of the DNS zone to create.
cnameRecordName The name of the CNAME record to create within the DNS zone. The record will be an alias to your Front Door endpoint.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-azure-dns/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-azure-dns/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren