Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Front Door Premium with VM and Private Link service

door John Downs
Laatst bijgewerkt: 4-3-2022

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
vmSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the VM subnet within the virtual network.
privateLinkServiceSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Private Link service subnet within the virtual network.
vmSize The name of the SKU to use when creating the virtual machine.
vmOSName The name of the operating system to deploy on the virtual machine.
vmOSDiskStorageAccountType The type of disk and storage account to use for the virtual machine's OS disk.
vmAdminUsername The administrator username to use for the virtual machine.
vmAdminPassword The administrator password to use for the virtual machine.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren