Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

ExpressRoute circuit with private peering and Azure VNet

Laatst bijgewerkt: 17-3-2022

This template configure ExpressRoute Microsoft peering, deploy an Azure VNet with Expressroute gateway and link the VNet to the ExpressRoute circuit

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for all resources deployed in the Bicep file
erpeeringLocation ExpressRoute peering location
erCircuitName Name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName Name of the ExpressRoute provider
erSKU_Tier Tier ExpressRoute circuit
erSKU_Family Billing model ExpressRoute circuit
bandwidthInMbps Bandwidth ExpressRoute circuit
peerASN autonomous system number used to create private peering between the customer edge router and MSEE routers
primaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of primary link between the customer edge router and MSEE router
secondaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of secondary link between the customer edge router and MSEE router
vlanId VLAN Id used between the customer edge routers and MSEE routers. primary and secondary link have the same VLAN Id
vnetName name of the Virtual Network
subnet1Name name of the subnet
vnetAddressSpace address space assigned to the Virtual Network
subnet1Prefix network prefix assigned to the subnet
gatewaySubnetPrefix network prefixes assigned to the gateway subnet. It has to be a network prefix with mask /27 or larger
gatewayName name of the ExpressRoute Gateway
gatewaySku ExpressRoute Gateway SKU

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren