Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

door amitsriva
Laatst bijgewerkt: 13-5-2021

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit.
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.
peeringType BGP peering type for the Circuit. Choose from AzurePrivatePeering, AzurePublicPeering or MicrosoftPeering.
sharedKey The shared key for peering configuration. Router does MD5 hash comparison to validate the packets sent by BGP connection. This parameter is optional and can be removed from peering configuration if not required.
peerASN The autonomous system number of the customer/connectivity provider.
primaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link1.
secondaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link2.
vlanId Specifies the identifier that is used to identify the customer.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren