Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create EventHubs with Capture enabled

Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingStorageAcctResourceId Name of the exiting Storage Account to archieve captures
eventHubNamespaceName Name of the EventHub namespace
eventhubSku The messaging tier for service Bus namespace
skuCapacity MessagingUnits for premium namespace
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Upper limit of throughput units when AutoInflate is enabled, vaule should be within 0 to 20 throughput units.
eventHubName Name of the Event Hub
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
captureEnabled Enable or disable the Capture feature for your Event Hub
captureEncodingFormat The encoding format Eventhub capture serializes the EventData when archiving to your storage
captureTime the time window in seconds for the archival
captureSize the size window in bytes for evetn hub capture
blobContainerName Your existing storage container that you want the blobs archived in
captureNameFormat A Capture Name Format must contain {Namespace}, {EventHub}, {PartitionId}, {Year}, {Month}, {Day}, {Hour}, {Minute} and {Second} fields. These can be arranged in any order with or without delimeters. E.g. Prod_{EventHub}/{Namespace}\{PartitionId}_{Year}_{Month}/{Day}/{Hour}/{Minute}/{Second}
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren