Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

Laatst bijgewerkt: 11-6-2021

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
eventHubNamespaceNamePrimary Name of Event Hub namespace
eventHubNamespaceNameSecondary Name of Event Hub namespace
aliasName Name of Geo-Recovery Configuration Alias
eventhubSku The messaging tier for Event Hub namespace
skuCapacity MessagingUnits for namespace
locationPrimaryNamepsace Location of Primary namespace
locationSecondaryNamepsace Location of Secondary namespace

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhub-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhub-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren