The Azure Quickstart templates are currently available in English

Custom Azure Event Grid Topic/Subscription with CloudEvents

door Justin Yoo
Laatst bijgewerkt: 26-4-2021

Creates a custom Azure Event Grid topic, a webhook subscription having CloudEvents schema, and a Logic App as an event handler. Template originally authored by Justin Yoo.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The region where resources are deployed
logicAppName Name of Logic App
eventGridTopicName Name of Event Grid Topic
eventGridSubscriptionName Name of Event Grid Subscription
eventGridSubscriptionIncludedEventTypes Comma delimited list of filters for Event Grid Subscription. Default value is 'All' and other event types depend on how Event Grid Topic defines

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren