Navigatie overslaan

Simple DSC Pull Server

Laatst bijgewerkt: 1-8-2018

This example allows to you deploy a powershell desired state configuration pull server.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccount The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageType The storage type created to store the VMs disks
adminUsername The admin user name for the VM created.
adminPassword The admin password for the VM created.
vmSize The machine type for the server vm.
dscPullSrvName The name of the Windows vm.
dscPullIPDnsName The name of the public ip address
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren