The Azure Quickstart templates are currently available in English

IIS Server using DSC extension on a Windows VM

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 19-5-2018

This template creates a Windows VM and sets up an IIS server using the DSC extension. NOTE: The DSC configuration module needs a SAS token to be passed in if you're using Azure Storage. For DSC module link from Github (default in this template), this is not needed.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
diskType Type of the Storage for disks
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imageSKU Image SKU
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file
configurationFunction DSC configuration function to call
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-iis-server-windows-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-iis-server-windows-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren