The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configure a VM via DSC extension and Azure Automation DSC

Laatst bijgewerkt: 1-2-2016

This template configures an existing Virtual Machine Local Configuration Manager (LCM) via the DSC extension, registering it to an existing Azure Automation Account and Azure Automation DSC Pull Server. NOTE: The DSC configuration module requires three specific Azure Automation DSC parameters: Registration Key, Registration URL, and Configuration Function. These prerequisites are available only after successful creation and configuration of an Azure Automation Account for Azure Automation DSC.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName Name of the existing VM to apply the DSC configuration to
modulesUrl URL for the DSC configuration package. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file (this is the default value)
configurationFunction DSC configuration function to call. Should contain filename and function in format fileName.ps1\configurationfunction
registrationKey Registration key to use to onboard to the Azure Automation DSC pull/reporting server
registrationUrl Registration url of the Azure Automation DSC pull/reporting server
nodeConfigurationName The name of the node configuration, on the Azure Automation DSC pull server, that this node will be configured as
configurationMode DSC agent (LCM) configuration mode setting. ApplyOnly, ApplyAndMonitor, or ApplyAndAutoCorrect
configurationModeFrequencyMins DSC agent (LCM) configuration mode frequency setting, in minutes
refreshFrequencyMins DSC agent (LCM) refresh frequency setting, in minutes
rebootNodeIfNeeded DSC agent (LCM) rebootNodeIfNeeded setting
actionAfterReboot DSC agent (LCM) actionAfterReboot setting. ContinueConfiguration or StopConfiguration
allowModuleOverwrite DSC agent (LCM) allowModuleOverwrite setting
timestamp The current datetime, as a string, to force the request to go through ARM even if all fields are the same as last ARM deployment of this template; example in parameters file is in MM/dd/yyyy H:mm:ss tt format
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-azure-automation-pullserver/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-extension-azure-automation-pullserver/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren