Navigatie overslaan

Drone on Ubuntu VM

Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

This template provisions an instance of Ubuntu 14.04 LTS with the Docker Extension and Drone CI package.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName Name of new Storage Account that will hold VM OS disk
adminUsername Username assigned to new local user on VM
adminPassword Password assigned to new local user on VM
vmDnsName Hostname and Azure DNS name that the VM will be assigned
githubClientKey GitHub application client key required by the Drone CI components for synchronizing repositories
githubSecret GitHub application client secret required by the Drone CI components for synchronizing repositories
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren