Create a DNS Zone with the correct records for Office 365

Laatst bijgewerkt: 25-7-2017

This template configures the records needed to integrate Azure DNS with Office 365 by adding the correct CNAME, SRV, MX, and TXT records.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dnsZoneName Name of the DNS Zone to create or update.
ttl Time to live value, in seconds
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
recordTypes A delimited list that defines the resources to create, acceptable values are (mail,mdm, and sfb). A combination of all or just one of the values can be used.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dns-records-office365/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dns-records-office365/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren