Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

DLWorkspace Deployment

door jinlmsft
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Deploy DLWorkspace cluster on Azure

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
clusterNameDesired Name of cluster - should be lowercase, if it is not, a lowercase version will be used.
location Location of resources.
adminUsername Username on machines.
adminPassword Password for the virtual machines .
dlwsAdmins Comma separated list of users allowed to log into DLWorkspace webportal as administrator and manage the cluster
devSourceIP Array of IP prefixes of machines which can be used to connect to the dev box.
numberOfInfraVM Number of infra-VM to deploy.
infraVMSize Size of the infra-VM. Use a CPU VM for infra-VM.
numberOfWorkerVM Number of worker-VM to deploy.
workerVMSize Size of the worker-VM. Use a GPU VM for worker-VM.
openIDProvider Provider for OpenID Authentication - currently supports MSFT or Google, leave blank if not using.
openIDTenant Name of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientID ClientID of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientSecret Client Secret of the web application registered with the authentication provider.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren