Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create Ubuntu vm data disk raid0

Laatst bijgewerkt: 5-7-2021

This template creates a virtual machine with multiple disks attached. A script partitions and formats the disks in raid0 array.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username used when provisioning a virtual machines
storageAccountName Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
virtualNetworkName Virtual Network
vmSize Size of the virtual machine
addressPrefix Address space for the VNET
subnet1Name Subnet name for the VNET that resources will be provisioned in to
subnet1Prefix Address space for the subnet
dnsName Load balancer subdomain name: for example (<subdomain>.westus.cloudapp.azure.com)
dataDiskSize Size of each data disk attached to data nodes in (Gb)
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren