Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

Laatst bijgewerkt: 24-2-2022

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
digitalTwinsInstanceName Azure Digital Twins instance name
functionName Azure function name
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
functionAddressPrefix Function Subnet Address Prefix
privateLinkAddressPrefix Private Link Subnet Address Prefix

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren