Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Diagnostics with Event Hub and ELK

Laatst bijgewerkt: 8-6-2021

This template deploys an Elasticsearch cluster and Kibana and Logstash VMs. Logstash is configured with an input plugin to pull diagnostics data from Event Hub.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster.
esVersion Elasticsearch version to install.
vmClientNodeCount Number of Elasticsearch client nodes to provision (Setting this to zero puts the data nodes on the load balancer)
vmDataNodeCount Number of Elasticsearch data nodes
vmSizeMasterNodes Size of the Elasticsearch cluster master nodes
vmSizeClientNodes Size of the Elasticsearch cluster client nodes
vmSizeDataNodes Size of the Elasticsearch cluster data nodes
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
existingEHNamespace Existing Event Hub namespace.
existingEHSharedAccessKeyName Existing Event Hub shared access key name.
existingEHSharedAccessKey Existing Event Hub shared access key.
existingEHEntityPath Existing Event Hub entity path.
existingEHPartitions Existing Event Hub partitions.
_artifactsLocation Change this value to your repo name if deploying from a fork
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources.
vmSize Default VM Size
esTemplateDeploy Path to Elastic Search Deployment

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-eventhub-elk/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-eventhub-elk/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren