Navigatie overslaan

Spin up a 3-node Deis cluster

door Haishi Bai
Laatst bijgewerkt: 15-5-2015

Template spins up a Deis cluster.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName Name of the of the storage account for VM OS Disk
publicDomainName Domain name associated with the load balancer public IP
vmSize Instance size for the VMs
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
customData Base64-encoded cloud-config.yaml file to deploy and start Fleet
numberOfNodes Number of member nodes
dockerVolumeSize Size in GB of the Docker volume.
coreosVersion Version of CoreOS to deploy.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren