Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Bulk copy using Azure Data Factory

Laatst bijgewerkt: 13-7-2021

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
azureStorageAccountResourceId Azure Storage account resource id.
azureStorageAccountName Azure Storage account name.
existingServerName Azure SQL Server name.
existingDatabaseName Azure SQL Server DB name.
existingDataWarehouseName Azure Data Warehouse name.
existingDatabaseAdminUsername Azure SQL Server DB Admin Username
databaseAdminPassword DB Password

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren