Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

Laatst bijgewerkt: 10-6-2021

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountResourceGroupName The resource group that contains your Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
ftpHost Name or IP address of FTP server.
ftpUser User account that has access to the FTP server.
ftpPassword Password for the user account that has access to the FTP server.
ftpFolderName The folder in FTP that has the input file.
ftpFileName Name of the input file in FTP.
outputBlobFolder The folder in the blob container that will hold the transformed data.
hiveScriptFolder The folder in the blob container that contains the Hive query file.
hiveScriptFile Name of the hive query (HQL) file.
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of the Azure SQL Database in the Azure SQL server.
sqlServerUserName Name of the user that has access to the Azure SQL server.
sqlServerPassword Password for the user.
targetSQLTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren