Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

door Sharon Lo
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the data to be copied.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
sourceBlobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
sourceBlobName Name of the blob in the container that has the data to be copied to Azure SQL Database table
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of Azure SQL Database in Azure SQL server copying data to.
sqlUserID Username for access to Azure SQL Server.
sqlPassword Password for the user to Azure SQL Server.
sqlTargetTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.
sqlWriterTableType Specify a table type name to be used in the stored procedure. Copy activity makes the data being moved available in a temp table with this table type.
sqlWriterStoredProcedureName Name of the stored procedure that upserts (updates/inserts) data into the target table.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren