Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates an encrypted managed disk from an encrypted VHD.

Laatst bijgewerkt: 10-6-2021

This template allows you to create an encrypted managed disk using an existing encrypted VHD and encryption settings.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vhdUri Storage VHD Uri
managedDiskName Name of the managed disk to be copied
keyVaultResourceID KeyVault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault
keyVaultSecretUrl KeyVault secret Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/secrets/contososecret/e088818e865e48488cf363af16dea596
useExistingKek Select kek if the secret is encrypted with a key encryption key and pass explicit keyVaultKekUrl. For nokek, you can keep keyVaultKekUrl empty.
kekUrl key encryption key Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/keys/contosokek/562a4bb76b524a1493a6afe8e536ee78
kekVaultResourceID key encryption key vault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/create-encrypted-managed-disk/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/create-encrypted-managed-disk/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren