Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and enable a DDoS protection plan

Laatst bijgewerkt: 21-6-2021

This template creates a DDoS protection plan and a virtual network. It also enables the DDoS protection plan for the virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
ddosProtectionPlanName Specify a DDoS protection plan name.
virtualNetworkName Specify a DDoS virtual network name.
location Specify a location for the resources.
vnetAddressPrefix Specify the virtual network address prefix
subnetPrefix Specify the virtual network subnet prefix
ddosProtectionPlanEnabled Enable DDoS protection plan.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren